Skočiť na menu

O Centre voľného času

História 

Inštitúcia vznikla v roku 1974 pod názvom Dom pionierov a mládeže. Neskôr, po roku 1989, bola premenovaná na Dom detí a mládeže a v súlade so zákonom MŠ SR č. 279/1993 dostáva názov Centrum voľného času. 

Súčasnosť

V roku 2003 prešlo CVČ do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. Od 1.1.2004 je školským zariadením s právnou subjektivitou. Legislatívny základ pre vytýčenie poslania centra voľného času poskytuje v súčasnosti jedine zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý citujem:
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. 
Našim cieľom je ponúknuť pestrú záujmovú činnosť tak, aby si každé dieťa vedelo vybrať oblasť svojho záujmu.

S kým spolupracujeme?

Pedagogickí zamestnanci CVČ PRIMA spolupracujú s materskými školami, základnými školami, športovými klubmi, strednými školami, Hasičským a záchranným zborom v Krompachoch a Policajným zborom Krompách.

TEŠÍME SA NA VÁS

© 2009- Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict || Ochrana osobných údajov